3170.jpg

Mundesi blerje me këste

Cdo produkt mund të blihet me këste nëpërmjët “union Bank , Iute Credit”, “BKT”, sipas kushteve të vendosura nga banka.

-Per blerje me keste me Union Bank.

 Blini me keste, 0 interes per 12 muaj!

 •   1-Dokument Identifikimi (Karte Identiteti,Pasaporte)

 •   2-Certifikate Familjare e vlefshme

 •   3-Dokumenta qe vertetojne te ardhurat:

 

 •   Vertetim page ose kontrate pune. Kur nuk merret paga ne Union Bank mund te kerkohet dhe statement i llogarise se pages.
 •   Kur te ardhurat vijne nga qeraja : kopje e kontrates se qerase shoqeruar me dokument qe tregon pronesine mbi pronen e dhene me qera
 •   Te tjera sipas rastit ( psh fitime nga aksionet nenje biznes,pensione,etj te kene dokumentin justifikues te firmosur dhe vulosur nga subjekti perkates )
 •   Kur te ardhurat vijne nga biznes i licensuar: NIPT-i,vetedeklarimi i fitimit te Tatim-Taksat dhe kopje te FDP te fundit
 •   Ne 4 pikat e fundit mjafton vetem njera per te mundesuar sherbimin e blerjes me keste

Iute Credit

-Për të aplikuar me Iute Credit klienti duhet të jete ne mardhenie pune, I siguruar minimum tre muajt e fundit.
Dokumentat që nevojiten janë:
1. Mjet identifikimi

Per blerjet online, mund te behet aplikim ne zyrat e Iute Credit per momentin ne Durres dhe ne Fier, ne vazhdim do hapen zyra ne qytetet me kryesore.

Pas miratimit te kredise ju nisim produktin ku do qe ndodheni.


Kerkesat per aplikantet

Mosha nga 18-68 vjece

 • Shtetesi Shqiptare
 • Pagues te sigurimeve shoqerore
 • Histori te mire kreditimi

Koha e Aplikim – Miratim, 30 minuta.


BKT


BKT ofron pagesa me këste për kartëmbajtësit e kartave të kreditit PRIMA MasterCard dhe PRIMA GOLD MasterCard.

Nëpërmjet Pagesës me Këste klientët mund të kryejnë blerje

të produkteve deri ne 3 keste me zero % interes, per nje periudhe

me te gjate kohore aplikohen kushtet e bankes BKT.

Nëse I plotësoni kushtet e mësiperme, duhet te drejtoheni në

dyqanit tone Restore.al Electrinics Outlet me dokumentat e

kërkuara dhe të aplikoni për blerje me këste. Për informacione

të tjera mbi kalkulimet ju lutemi drejtohuni në dyqan pasi llogaritjet janë të personalizuara.